BLUE GALAXY GROUP là tổ chức cung cấp các chương trình học bổng toàn phần, thực tập có lương tại Italia

Quản trị kinh doanh

Kinh tế quốc tế

Tài chính và Kế toán

Khoa học máy tính

Đối tượng & Điều kiện

  • Cử nhân học ngôn ngữ tiếng Anh: Chứng chỉ tối thiểu B1, IELTS 6.0, GPA>=7.0
  • Thạc sỹ học ngôn ngữ tiếng Anh: Chứng chỉ tối thiểu B2, IELTS 6.5, GPA>=7.0
  • Thi đầu vào đối với một chương trình riêng biệt.
  • Tiếng Ý sẽ được đào tạo tại Việt Nam