THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC NGÀNH HỌC HỆ ĐẠI HỌC CỦA UNIMORE

 

Ngành học (tiếng Anh) Ngành học (tiếng Việt
I.             Society I.             Xã hội
First – Cycle Degrees (3 years) Degrees First-Cycle (3 năm)
Business Economics [ Modena ] Kinh tế Kinh doanh [Modena]
Communication Studies [ Reggio Emilia ] Nghiên cứu truyền thông [Reggio Emilia]
Economics and Finance [ Modena ] Kinh tế và Tài chính [Modena]
Education Studies [ Reggio Emilia ] Giáo dục học [Reggio Emilia]
European Languages and Cultures [ Modena ] Ngôn ngữ và Văn hóa châu Âu [Modena]
Humanities for the Study of Culture [ Modena ] Khoa học nhân văn [Modena]
International Economics and Marketing [ Modena ] Kinh tế quốc tế và Marketing [Modena]
Law in Business and Public Administration [ Modena ] Luật Quản trị Kinh doanh và Tài chính Công [Modena]
Marketing and Industrial Organization [ Reggio Emilia ] Marketing và tổ chức công nghiệp [Reggio Emilia]
Strategic Science [ Modena ] Khoa học chiến lược [Modena]
Single-Cycle Master Degrees (5 or 6 years) Degrees Single-Cycle Master (5 hoặc 6 năm)
Law (5 years) [ Modena ] Luật (5 năm) [Modena]
Primary Education Studies (5 years) [ Reggio Emilia ] Giáo dục tiểu học (5 năm) [Reggio Emilia]
II.           Health II.           Y tế
First-Cycle Degrees (3 years) Degrees First-Cycle (3 năm)
Biomedical Laboratory Techniques [ Modena ] Kỹ thuật phòng thí nghiệm y sinh học [Modena]
Dental Hygiene [ Modena ] Nha khoa [Modena]
Dietetics [ Modena ] Dinh dưỡng [Modena]
Medical Imaging and Radiotherapy Techniques [ Modena ] Xạ hình và xạ trị [Modena]
Midwifery [ Modena ] Hộ sinh [Modena]
Nursing – Modena [ Modena ] Điều dưỡng – Modena [Modena]
Nursing – Reggio Emilia [ Reggio Emilia ] Điều dưỡng – Reggio Emilia [Reggio Emilia]
Occupational Therapy [ Reggio Emilia ] Trị liệu [Reggio Emilia]
Physiotherapy [ Reggio Emilia ] Vật lý trị liệu [Reggio Emilia]
Psychiatric Rehabilitation [ Reggio Emilia ] Phục hồi chức năng tâm thần [Reggio Emilia]
Speech and Language Therapy [ Reggio Emilia ] Nói và ngôn ngữ trị liệu [Reggio Emilia]
Techniques of Cardio-Circulatory Physiopathology and Cardiovascular Perfusion [ Modena ] Kỹ thuật can thiệp mạch và tưới máu [Modena]
Single-Cycle Master Degrees (5 or 6 years) Degrees Single-Cycle Master (5 hoặc 6 năm)
Dentistry and Dental Prosthetics (6 years) [ Modena ] Nha khoa và Trồng răng giả (6 năm) [Modena]
Medicine and Surgery (6 years)[ Modena ] Dược lý và phẫu thuật (6 năm) [Modena]
III.         Science III.         khoa học
First-Cycle Degrees (3 years) Degrees First-Cycle (3 năm)
Chemistry [ Modena ] Hóa học [Modena]
Computer Science [ Modena ] Khoa học máy tính [Modena]
Geological Sciences [ Modena ] Khoa học địa chất [Modena]
Mathematics [ Modena ] Toán học [Modena]
Natural Sciences [ Modena ] Khoa học tự nhiên [Modena]
Physics [ Modena ] Vật lý [Modena]
IV.          Life IV.          Khoa học đời sống
First-Cycle Degrees (3 years) Degrees First-Cycle (3 năm)
Biological Sciences [ Modena ] Sinh học [Modena]
Biotechnology [ Modena ] Công nghệ sinh học [Modena]
Food and Agricultural Science and Technology [ Reggio Emilia ] Công nghệ khoa học thực phẩm và nông nghiệp [Reggio Emilia]
Single-Cycle Master Degrees (5 or 6 years) Degrees Single-Cycle Master (5 hoặc 6 năm)
Pharmaceutical Chemistry and Technology (5 years) [ Modena ] Hóa dược và Công nghệ (5 năm) [Modena]
Pharmacy (5 years) [ Modena ] Dược (5 năm) [Modena]
V.            Technology V.            Công nghệ
First-Cycle Degrees (3 years) Degrees First-Cycle (3 năm)
Civil and Environmental Engineering [ Modena ] Kỹ sư xây dựng dân dụng và kỹ thuật môi trường [Modena]
Computer Engineering [ Modena ] Kỹ sư Máy tính [Modena]
Electronic Engineering [ Modena ] Kỹ sư điện tử [Modena]
Management Engineering [ Reggio Emilia ] Quản lý kĩ thuật [Reggio Emilia]
Mechanical Engineering [ Modena ] Kỹ sư Cơ khí [Modena]
Mechatronics Engineering [ Reggio Emilia ] Cơ điện tử [Reggio Emilia]

 

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC NGÀNH HỌC HỆ THẠC SĨ CỦA UNIMORE

 

I.             Society I.             xã hội
   
Second-Cycle Degrees (2 years) Degrees Second-Cycle (2 năm)
Advertising, Publishing and Business Creativity [ Reggio Emilia ] Quảng cáo, xuất bản và kinh doanh sáng tạo [Reggio Emilia]
Anthropology and History of the Contemporary World [ Modena ] Nhân chủng học và Lịch sử thế giới đương đại [Modena]
Corporate Management and Consulting [ Modena ] Quản lý doanh nghiệp và tư vấn [Modena]
Economics and Law for Enterprises and Public Administration [ Reggio Emilia ] Quản lý Kinh tế và Luật cho doanh nghiệp và công cộng [Reggio Emilia].
Economics and Public Policy [ Modena ] Chính sách Kinh tế Công [Modena]
Financial Analysis, Advising and Management [ Modena ] Phân tích, Tư vấn và Quản lý Tài chính [Modena]
International Management [ Modena ] Quản lý quốc tế [Modena]
Labour Relations Management [ Modena ] Quản lý Quan hệ lao động [Modena]
Languages for Communication in Businesses and International Organizations [ Modena ] Ngôn ngữ giao tiếp trong các doanh nghiệp và Tổ Chức Quốc tế [Modena]
Languages, Cultures, Communication [ Modena ] Ngôn ngữ, Văn hóa, Truyền thông [Modena]
Management and Business Communication [ Reggio Emilia ] Quản lý kinh doanh và Truyền thông [Reggio Emilia]
Pedagogy [ Reggio Emilia ] Sư phạm [Reggio Emilia]
Philosophy [ Modena ] Triết học [Modena]
II.           Health II.           Sức khỏe
Second-Cycle Degrees (2 years) Degrees Second-Cycle (2 năm)
Nursing and Obstetrics [ Reggio Emilia ] Điều dưỡng và Obstetrics [Reggio Emilia]
III.         Science III.         Khoa học
   
Second-Cycle Degrees (2 years) Degrees Second-Cycle (2 năm)
Chemical Sciences [ Modena ] Khoa học hóa học [Modena]
Geological Sciences and Technologies [ Modena ] Khoa học địa chất và công nghệ [Modena]
Mathematics [ Modena ] Toán học [Modena]
Physics [ Modena ] Vật lý [Modena]
Quaternary, Prehistory and Archeology [ Modena ] Đệ tứ, Tiền sử và khảo cổ học [Modena]
IV.          Life IV.          Đời sống
   
Second-Cycle Degrees (2 years) Degrees Second-Cycle (2 năm)
Experimental and applied Biology [ Modena ] Nghiệm và ứng dụng Sinh học [Modena]
Food Safety and Control [ Reggio Emilia ] An toàn và Kiểm soát thực phẩm [Reggio Emilia]
Industrial Biotechnology [ Modena ] Công nghệ sinh học công nghiệp [Modena]
Medical Biotechnology [ Modena ] Công nghệ sinh học y tế [Modena]
V.            Technology V.            Công nghệ
   
Second-Cycle Degrees (2 years) Degrees Second-Cycle (2 năm)
Automotive Engineering [ Modena ] Kỹ thuật ô tô [Modena]
Civil Engineering [ Modena ] Civil Engineering [Modena]
Computer Engineering [ Modena ] Kỹ thuật Máy tính [Modena]
Electronic Engineering [ Modena ] Kỹ thuật điện tử [Modena]
Engineering for Environmental Sustainability [ Modena ] Chỉ kỹ thuật để phát triển bền vững môi trường [Modena]
Management Engineering [ Reggio Emilia ] Kỹ thuật quản lý [Reggio Emilia]
Materials Engineering [ Modena ] Vật tư Kỹ thuật [Modena]
Mechanical Engineering [ Modena ] Cơ khí [Modena]
Mechatronics Engineering [ Reggio Emilia ] Các ngành kỹ thuật [Reggio Emilia]