Skills Assessment La Gi

Skills Assessment là gì? Các loại thị thực nào cần phải có Skills Assessment

1/ Tổng quan

Skills Assessment (Đánh giá Tay nghề; Thẩm định Tay nghề hay Sát hạch Tay nghề) là công cụ để chính phủ Úc xác nhận người lao động có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức thích hợp với công việc được đề cử hay không.

Skills Assessment

Danh sách tổng hợp các nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp liệt kê tất cả các nghề nghiệp có liên quan trong 4 danh sách nghề nghiệp. Hầu hết các nghề nghiệp trong mỗi danh sách đều có cơ quan đánh giá kỹ năng riêng. Úc chỉ chấp nhận đánh giá kỹ năng được cấp bởi cơ quan đánh giá liên quan.

Việc liên hệ với cơ quan đánh giá kỹ năng phù hợp cho nghề nghiệp của bạn và thu thập đánh giá kỹ năng là trách nhiệm của bạn, nếu cần. Mỗi cơ quan đánh giá có thủ tục đánh giá, khung thời gian và phí riêng.

Việc thu thập đánh giá kỹ năng thích hợp là bắt buộc đối với một số loại thị thực (và dòng thị thực) và có thể được yêu cầu đối với những loại khác. Bạn nên đọc tất cả thông tin có sẵn về loại thị thực mà bạn quan tâm đến việc nộp đơn. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem bạn có cần phải nộp đánh giá kỹ năng và khi nào bạn cần thu thập nó.

2/ Các dòng thị thực mà bạn cần phải có Skills Assessment

2.1 Định cư Úc diện tay nghề cao (General Skilled Migration – GSM)

General Skill Migration

Người nộp đơn cho các loại thị thực GSM dưới đây phải có Skills Assessment phù hợp cho nghề nghiệp được đề cử của họ:

 • Visa 189 – Skilled Independent visa (subclass 189) – Visa tay nghề độc lập
 • Visa 190 – Skilled Nominated visa (subclass 190) – Visa tay nghề thường trú, được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc đề cử
 • Visa 489 – Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) – Visa diện tay nghề tạm trú
 • Visa 491 – Skilled Work Regional (provisional) visa (subclass 491) – Visa diện tay nghề vùng miền

Để được mời nộp đơn cho một loại thị thực kiểm tra điểm, bạn phải đề cử một nghề nghiệp nằm trong danh sách nghề nghiệp kỹ năng liên quan đến loại thị thực đó.

Khi bạn nộp đơn thị thực, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng cho việc bạn có Skills Assessment phù hợp cho nghề nghiệp được đề cử của bạn. Bạn phải có Skills Assessment trước thời điểm bạn được mời nộp đơn.

Skills Assessment của bạn cũng phải còn hiệu lực vào thời điểm bạn được mời nộp đơn cho một thị thực kiểm tra điểm.

Các Đại biểu của Bộ trưởng sẽ hiện chấp nhận một đánh giá kỹ năng phù hợp cho nghề nghiệp được đề cử của người nộp đơn mà đã được thu thập trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ lời mời.

Thời hạn hiệu lực của đánh giá kỹ năng được tính như sau:

 • Nếu không có thời hạn hiệu lực được hiển thị trong đánh giá kỹ năng, đánh giá có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày ban hành;
 • Nếu thời hạn hiệu lực được thể hiện trong đánh giá kỹ năng dưới 3 năm, thì đánh giá có hiệu lực trong khoảng thời gian được nêu trong đánh giá;
 • Nếu thời hạn hiệu lực được thể hiện trong đánh giá kỹ năng là hơn 3 năm, thì đánh giá đó có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày đánh giá.

Bạn được khuyến khích sắp xếp tốt việc đánh giá kỹ năng của mình trước khi có ý định gửi thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) trong SkillSelect . Bạn không thể dựa vào đánh giá kỹ năng thu được sau khi bạn được mời nộp đơn.

Các cơ quan thẩm định kỹ năng có thể đưa ra nhiều hơn một loại đánh giá kỹ năng. Bạn phải có một đánh giá kỹ năng đáp ứng các yêu cầu để di cư lâu dài. Các tiêu chí mà cơ quan thẩm định sử dụng cho các loại đánh giá kỹ năng khác nhau do họ xác định, dựa trên các tiêu chuẩn nghề nghiệp liên quan của họ.

Một số cơ quan thẩm định đưa ra đánh giá kỹ năng tạm thời cho những sinh viên tốt nghiệp gần đây của các tổ chức giáo dục Úc, những người đang nộp đơn xin thị thực loại 485. Đánh giá kỹ năng tạm thời được ban hành cho đơn xin thị thực loại 485 không phải là đánh giá kỹ năng phù hợp cho đơn xin thị thực kiểm tra điểm.

2.2 Chủ lao động bảo lãnh (Employer Sponsored visas)

Visa 186 – Employer Nomination Scheme (subclass 186) – Visa dành cho các đối tượng được chủ sử dụng lao động tại Úc chỉ định tiếp tục ở lại làm việc toàn thời gian

Employer Sponsored Visas

Nếu bạn đăng ký theo diện Chuyển đổi cư trú tạm thời hoặc theo diện Thỏa thuận lao động, thì không cần phải đánh giá kỹ năng tại thời điểm nộp đơn. Người ra quyết định vẫn có thể yêu cầu bạn thực hiện đánh giá kỹ năng nếu họ cho rằng điều này là cần thiết trước khi quyết định đơn đăng ký của bạn.

Nếu bạn đăng ký theo luồng Nhập cảnh trực tiếp, thì cần phải đánh giá kỹ năng. Cơ quan đánh giá kỹ năng có liên quan đến nghề nghiệp của bạn được chỉ định trong danh sách tổng hợp các nghề nghiệp có kỹ năng đủ điều kiện.

Đánh giá kỹ năng phải thể hiện rõ ràng rằng bạn đã được cơ quan đánh giá đánh giá các kỹ năng của mình là phù hợp trước khi bạn nộp đơn xin thị thực. Đánh giá kỹ năng có thể được nộp sau khi nộp đơn xin thị thực nhưng kết quả đánh giá phải được lấy trước ngày nộp đơn xin thị thực của bạn.

Một số cơ quan đánh giá kỹ năng đưa ra các đánh giá kỹ năng có hạn sử dụng. Nếu đánh giá kỹ năng được cung cấp sau ngày hết hạn, đánh giá kỹ năng sẽ không còn hiệu lực.

Các bài đánh giá kỹ năng không quy định thời hạn sử dụng có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày đánh giá. Nếu quá 3 năm kể từ thời điểm nộp đơn xin thị thực, đánh giá kỹ năng sẽ không còn giá trị.

Bạn cũng phải làm việc toàn thời gian trong ngành nghề ít nhất 3 năm, ở mức độ kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp.

Bản đánh giá kỹ năng đạt được đối với thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485) không phải là bản đánh giá kỹ năng hợp lệ đối với thị thực loại 186.

Visa 187- Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187) – Dành cho những lao động tay nghề có nguyện vọng làm việc tại các vùng miền thưa dân cư của nước Úc

Nếu bạn đăng ký theo luồng Chuyển đổi cư trú tạm thời , thì không cần phải đánh giá kỹ năng tại thời điểm nộp đơn. Người ra quyết định vẫn có thể yêu cầu bạn thực hiện đánh giá kỹ năng nếu họ cho rằng điều này là cần thiết trước khi quyết định đơn đăng ký của bạn.

Nếu bạn đăng ký theo luồng Nhập cảnh trực tiếp , thì cần phải đánh giá kỹ năng đối với một số nghề nhất định. Bạn phải có đánh giá kỹ năng tích cực nếu nghề nghiệp của bạn được liệt kê trong Đặc điểm kỹ thuật nghề nghiệp và cơ quan đánh giá IMMI 12/096.

Đánh giá sẽ cho Úc thấy bạn có các kỹ năng để làm việc trong nghề nghiệp được chỉ định. Cơ quan đánh giá kỹ năng liên quan cho những nghề nghiệp này được nêu trong danh sách tổng hợp các nghề nghiệp có kỹ năng đủ điều kiện.

Đánh giá kỹ năng phải thể hiện rõ ràng rằng bạn đã được cơ quan đánh giá đánh giá các kỹ năng của mình là phù hợp trước khi bạn nộp đơn xin thị thực. Đánh giá kỹ năng có thể được nộp sau khi nộp đơn xin thị thực nhưng kết quả đánh giá phải được lấy trước ngày nộp đơn xin thị thực của bạn.

Một số cơ quan đánh giá kỹ năng đưa ra các đánh giá kỹ năng có hạn sử dụng. Nếu đánh giá kỹ năng được cung cấp sau ngày hết hạn, đánh giá kỹ năng sẽ không còn hiệu lực.

Các bài đánh giá kỹ năng không quy định thời hạn sử dụng có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày đánh giá. Nếu quá 3 năm kể từ thời điểm nộp đơn xin thị thực, đánh giá kỹ năng sẽ không còn giá trị.

Bạn cũng phải làm việc toàn thời gian trong ngành nghề ít nhất 3 năm, ở mức độ kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp.

Bản đánh giá kỹ năng đạt được đối với thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485) không phải là bản đánh giá kỹ năng hợp lệ đối với thị thực loại 187.

2.3 Diện tay nghề tạm trú – Temporary Skill Shortage visa (TSS) – Visa 482

Một số đương đơn xin thị thực TSS chính phải thực hiện đánh giá kỹ năng bắt buộc như một phần của quy trình xin thị thực.

Các bước sau đây được áp dụng khi nộp đơn xin thị thực của bạn:

 • Kiểm tra xem bạn có cần đánh giá kỹ năng bắt buộc hay đủ điều kiện để được miễn thị thực Temporary Skill Shortage (subclass 482)
 • Bắt đầu hoặc đã hoàn thành đánh giá kỹ năng, trong vòng 3 năm, trước khi bạn gửi
 • Bao gồm số tham chiếu đánh giá kỹ năng để tránh sự chậm trễ xử lý
 • Cung cấp bằng chứng về bất kỳ sự miễn trừ nào nếu bạn đủ điều kiện.

Lưu ý: Là một phần của quy trình đăng ký, Úc có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng, ngay cả khi không bắt buộc. Bộ di trú Úc sẽ yêu cầu bằng văn bản trong trường hợp này.

2.4 Diện tạm trú dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp tại Úc – Temporary Graduate visa – Visa 485

Visa 485

Để đủ điều kiện nhận thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (subclass 485) — luồng công việc sau khi tốt nghiệp, bạn phải đề cử một nghề nghiệp nằm trong Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn đến Dài hạn (MLTSSL). Tất cả các nghề nghiệp trên MLTSSL đều có cơ quan đánh giá kỹ năng liên quan. Úc chỉ có thể chấp nhận đánh giá kỹ năng do cơ quan đánh giá có liên quan cấp.

Bạn có trách nhiệm liên hệ với cơ quan đánh giá có liên quan cho nghề nghiệp của bạn và nhận được đánh giá kỹ năng. Mỗi cơ quan thẩm định có quy trình, khung thời gian và phí thẩm định riêng.

Nếu các kỹ năng của bạn được đánh giá dựa trên bằng cấp bạn đạt được ở Úc khi bạn có thị thực du học, thì bằng cấp đó phải là do bạn đã học một khóa học đã đăng ký trên CRICOS.

Bạn phải cung cấp bằng chứng khi nộp đơn rằng bạn ít nhất đã nộp đơn xin đánh giá kỹ năng hoặc chúng tôi không thể xử lý đơn xin thị thực của bạn.

Một số cơ quan đánh giá chỉ cung cấp các đánh giá có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem khoảng thời gian này chưa hết hạn vào thời điểm Úc đưa ra quyết định. Nếu không có khoảng thời gian nhất định, thì bạn phải đạt được đánh giá trong vòng 3 năm qua.

Bạn chỉ cần đăng ký đánh giá kỹ năng nếu bạn đăng ký theo diện Công việc sau Đại học. Các ứng viên trong luồng Công việc Sau khi Học tập không cần phải đạt được đánh giá kỹ năng để hỗ trợ cho đơn đăng ký của họ.

3. Các cơ quan thẩm định tay nghề

TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB
AASW Australian Association of Social Workers Limited (Cơ quan đánh giá kĩ năng của nghề Công tác xã hội) http://www.aasw.asn.au
ACECQA Australian Children’s Education and Care Quality (Hệ thống quản lý chất lượng dành cho giáo dục và chăm sóc trẻ em tại Úc) https://www.acecqa.gov.au/
ACPSEM Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine (Tổ chức chuyên nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực khoa học vật lý và kỹ sư trong y học) http://www.acpsem.org.au
ACS Australian Computer Society Incorporated (Tổ chức chuyên nghiên cứu, đào tạo và đại diện cho cộng đồng chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) tại Australia) http://www.acs.org.au
ACWA Australian Community Workers Association Inc. (Tổ chức tại Australia chuyên về việc đại diện, hỗ trợ và nâng cao chất lượng nghề nghiệp cho các công nhân và nhân viên làm việc trong lĩnh vực làm việc cộng đồng và xã hội) http://www.acwa.org.au
ADC Australian Dental Council Limited (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm đánh giá và chứng nhận các chương trình đào tạo và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nha khoa) http://www.adc.org.au
AIMS Australian Institute of Medical Scientists (Tổ chức tại Úc chuyên về lĩnh vực khoa học y tế và y học thử nghiệm) http://www.aims.org.au
AIQS The Australian Institute of Quantity Surveyors (Tổ chức chuyên nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực định lượng và quản lý chi phí xây dựng tại Úc) http://www.aiqs.com.au
AITSL Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited (Tổ chức tại Úc chuyên về đào tạo và lãnh đạo trong lĩnh vực giảng dạy và quản lý Trường học) http://www.aitsl.edu.au
AMSA Australian Maritime Safety Authority (Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý an toàn và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải tại Úc) http://www.amsa.gov.au
ANMAC Australian Nursing & Midwifery Accreditation Council Limited (Tổ chức tại Úc có nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và chuẩn mực cho ngành y tá và hộ lý) http://www.anmac.org.au
ANZPAC Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council Limited (Tổ chức tại Úc và New Zealand có nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận chất lượng các chương trình đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc chân) https://iliadint.com/en/article/1205-Australian-and-New-Zealand-Podiatry-Accreditation-Council-ANZPAC​
ANZSNM Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine (Tổ chức chuyên nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực y học hạt nhân ở Úc và New Zealand) http://www.anzsnm.org.au
AOAC Australasian Osteopathic Accreditation Council Limited (Tổ chức tại khu vực châu Úc và châu Á-Thái Bình Dương có nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục liên quan đến bác sĩ xương khớp) http://www.osteopathiccouncil.org.au
AOPA Australian Orthotic Prosthetic Association Limited (Tổ chức tại Úc chuyên về lĩnh vực chế tạo và cung cấp thiết bị hỗ trợ y tế như đồ nghề và nội soi) https://www.aopa.org.au
APC Australian Physiotherapy Council Limited (Tổ chức tại Úc chịu trách nhiệm đánh giá và chứng nhận chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong lĩnh vực vật lý trị liệu) http://www.physiocouncil.com.au
APharmC Australian Pharmacy Council Limited (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm đánh giá và chứng nhận chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong lĩnh vực dược học) https://www.pharmacycouncil.org.au
APS Australian Psychological Society Limited (Tổ chức tại Úc chuyên về lĩnh vực tâm lý học) http://www.psychology.org.au
ASMIRT Australian Society of Medical Imagery and Radiation Therapy (Tổ chức tại Úc chuyên về lĩnh vực hình ảnh y học và điều trị bằng tia xạ) http://www.asmirt.org
AVBC Australasian Veterinary Boards Council Incorporated (Tổ chức tại khu vực châu Úc và châu Á-Thái Bình Dương có trách nhiệm quản lý và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục liên quan đến y học thú y) http://www.avbc.asn.au
CAANZ Chartered Accountants Australia and New Zealand (Tổ chức tại Úc và New Zealand đại diện cho các chuyên gia kế toán chứng chỉ) https://www.charteredaccountantsanz.com/
CASA Civil Aviation Safety Authority (Cơ quan quản lý an toàn hàng không tại Úc) http://www.casa.gov.au
CCEA Council on Chiropractic Education Australasia Limited (Tổ chức tại khu vực Châu Úc có nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong lĩnh vực chỉnh trị xương khớp) ​http://www.ccea.com.au
CMBA Chinese Medicine Board of Australia (Cơ quan tại Úc có trách nhiệm quản lý và giám sát ngành y học Đông y) http://www.chinesemedicineboard.gov.au
CPAA CPA Australia Ltd (Tổ chức chuyên nghiệp tại Úc đại diện cho các chuyên gia kế toán chứng chỉ) http://www.cpaaustralia.com.au
DAA Dietitians Association of Australia (Tổ chức tại Úc đại diện cho các chuyên gia dinh dưỡng) http://daa.asn.au
Engineers Australia The Institution of Engineers Australia (Tổ chức chuyên nghiệp tại Úc đại diện cho các chuyên gia và chuyên viên trong lĩnh vực kỹ sư) http://www.engineersaustralia.org.au
IML Institute of Managers and Leaders National (Tổ chức tại Úc đại diện cho các chuyên gia quản lý và lãnh đạo) https://managersandleaders.com.au/
IPA Institute of Public Accountants Ltd (Tổ chức chuyên nghiệp tại Úc đại diện cho các chuyên gia kế toán chứng chỉ) http://www.publicaccountants.org.au
Legal admissions authority of a state or territory Legal admissions authority of a state or territory (Cơ quan tại các bang hoặc lãnh thổ của Úc có trách nhiệm quản lý việc chấp nhận và cấp phép cho các luật sư mới hoặc các người muốn tham gia vào nghề luật sư trong khu vực đó) New South Wales

Email: ag_lpab@agd.nsw.gov.au

Queensland

Email: admissions@qls.com.au

South Australia

Email: email@lawsocietysa.asn.au

Tasmania

Email: info@lst.org.au

Victoria

Email: lawadmissions@justice.vic.gov.au

Western Australia

Email: general@lpbwa.com

Northern Territory

Email: dwnsupcrtreg.doj@nt.gov.au

MedBA Medical Board of Australia (Tổ chức quản lý ngành y tại Úc) http://www.ahpra.gov.au
NAATI National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm quản lý và đánh giá chất lượng của các dịch giả và thông dịch viên) http://www.naati.com.au
OCANZ Optometry Council of Australia and New Zealand Limited (Tổ chức tại Úc và New Zealand có trách nhiệm quản lý và đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo về ngành khoa học thị lực) http://www.ocanz.org
OTC Occupational Therapy Council of Australia Limited (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm quản lý và đánh giá chất lượng của các chương trình đào tạo về ngành trị liệu nghề nghiệp) http://www.otcouncil.com.au
PodBA Podiatry Board of Australia (Tổ chức có trách nhiệm quản lý và đánh giá các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chân) https://www.podiatryboard.gov.au/
SPA The Speech Pathology Association of Australia Limited (Tổ chức chuyên nghiệp tại Úc đại diện cho các chuyên gia lưỡng âm học) http://www.speechpathologyaustralia.org.au
SSSI Surveying and Spatial Sciences Institute Limited (Tổ chức tại Úc đại diện cho các chuyên gia trong lĩnh vực khảo sát và khoa học không gian) https://sssi.org.au
TRA Trades Recognition Australia (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm quản lý quá trình nhận diện và công nhận các nghề thủ công) http://tradesrecognitionaustralia.gov.au
VETASSESS Vocational Education and Training Assessment Services (Tổ chức tại Úc có trách nhiệm đánh giá và công nhận khả năng và kỹ năng của các người lao động trong lĩnh vực đào tạo và đào tạo nghề) https://www.vetassess.com.au

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
 • Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
 • Hotline: 0931406464
 • Zalo: 0931406464
 • Youtube: BGG VIỆT NAM
 • Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
 • Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
 • Tiktok: @duhocbluegalaxy